RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

SŁONECZNA KRAINA ŁĘGOWO

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

6.00

Otwarcie przedszkola i schodzenie się dzieci w sali Grupy Elfy.

6.00-7.00

-przywitanie dzieci

-zabawy w kącikach zainteresowań

-zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela.

-czytanie bajek -realizacja Programu Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom

– zabawa przy słuchaniu piosenek i muzyki

7.00

Rozejście się dzieci do sal według planów pracy poszczególnych grup

-gimnastyka poranna

obserwacje ,dyżury i prace dzieci w kącikach przyrodniczych

-zabawy ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową , motorykę małą

i dużą, grafomotorykę itp

-obserwacja dzieci , diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

-wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca

z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca

z dziećmi zdolnymi

-czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe

czynności przygotowujące do śniadania

-czynności samoobsługowe i higieniczne

czynności przygotowujące do śniadania

8.30-9.00

Śniadanie- kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

W każdy czwartek stała realizacja Programu Kuchcikowo (dzieci same przygotowują kanapki)uczenie samodzielności przy samodzielnym przygotowywaniu posiłku

po śniadaniu

-mycie ząbków, czynności samoobsługowe

i higieniczne(Program Profilaktyczny)

-przygotowanie do zajęć

9.00-10.30

Mali badacze– rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego i projektów autorskich. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów

w ramach 15 obszarów podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych

w codziennych sytuacjach

i dalszej edukacji.

Edukacja językowa, zajęcia przygotowujące do nauki pisania i czytania, zajęcia logoterapii zajęcia matematyczne, ekologiczne, przyrodnicze, teatralne, plastyczne, język angielski, zajęcia umuzykalniające i rytmiczne, techniczne , kuchcikowo, zajęcia w ogrodzie botanicznym stosownie do pory roku, zajęcia sensoryczne na sali i podwórku przedszkola, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno -społeczny , twórczy

i manipulacyjny , zabawy integrujące grupę, gimnastyka, podstawy wiary chrześcijańskiej, spotkanie i wycieczki edukacyjne związane z planem pracy i realizowanymi projektami autorskimi

10.30-11.00

II śniadanie

warzywa , owoce, soki, sałatki owocowe

( Program Zdrowego Żywienia)

środa i czwartek stała realizacja Programu Kuchcikowo

uczenie samodzielności przy przygotowywaniu posiłku

oraz okazjonalnie do planów pracy wypieki, przygotowywanie sałatek itp.

z udziałem dzieci

11.00-12.30

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym

-zabawy ruchowe

-zabawy z elementami gier zespołowych

-spacery , wycieczki i spotkania według planu poszczególnych grup , obserwacje

i prace związane z programem ekologicznym

w ogrodzie botanicznym i placu zabaw, i poza przedszkolem

  1. przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne

12.30-13.00

Obiad– kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

Po obiedzie mycie ząbków, czynności samoobsługowe i higieniczne

( Program Profilaktyczny)

13.00-14.30

Cisza poobiednia (Grupa Krasnali

i dzieci które w danym dniu zgłaszają chęć leżakowania)

Realizacja Programu Mądre Przedszkole Czyta Dzieciom, zajęcia relaksacyjne ,słuchanie muzyki , zajęcia wyrównawcze

i indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy grupowe, zajęcia teatralne, zajęcia dodatkowe itp.Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności

i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej.

14.30-15.00

Podwieczorekwdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

Po podwieczorku mycie ząbków, zajęcia samoobsługowe i higieniczne

15.00-17.00

Podczas sprzyjającej aury zajęcia na świeżym powietrzu

Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawa indywidualna i grupowa.

-zajęcia i zabawy w salach

-obserwacje w kącikach przyrodniczych

-zabawy teatralne

-zabawy w kącikach zainteresowań

-zajęcia wyrównawcze indywidualne

i grupowe

-zajęcia logorytmiczne

-zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

-zajęcia plastyczne i techniczne

  1. w każdy piątek porządkowanie sal wspólnie z nauczycielem

Po godzinie 16.00 Grupa Muszelki przechodzi do Grupy Elfów

Grupa Pszczółki przechodzi do Grupy Krasnali

Grupa Mali Ekolodzy przechodzi do Grupy Małych Odkrywców.

17.00 Rozejście się dzieci zamknięcie przedszkola