Drodzy Rodzice

Od dnia 11.05.2020 wznowiliśmy działalność placówki w czasie trwania pandemii COVID-19. Utworzyliśmy 4 grupy przedszkolne oraz grupę żłobkową. Rodzice, którzy chcą posłać dzieci do placówki proszeni są o kontakt telefoniczny z dyrektorem 512 497 444. Powrót dziecka do placówki wiąże się w myśl obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i innych dokumentów załączonych poniżej, z podpisaniem oświadczenia i obowiązującej procedury, której należy bezwzględnie przestrzegać. W miarę możliwości będziemy starali się sprostać potrzebom rodziców, jednakże liczba miejsc w obecnym czasie jest ograniczona.

PONIŻEJ PODSTAWY PRAWNE NOWEJ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I PROCEDUR.

Z POWAŻANIEM
JOANNA GWIZDAŁA


?
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410 z póź.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410).
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 poz 673).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

8. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

9.Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 04.05.2020