Statut żłobek  

 

STATUT

  NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

SŁONECZNA KRAINA W WYDMINACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści „Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina w Wydminach.
 2. Podmiotem prowadzącym żłobek jest: Centrum Edukacji Niepublicznej Wydminy Sp. z .o.o.
 3. Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Gminy Wydminy w Wydminach przy ul. Ełckiej 2B2

§ 2 

Żłobek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
 4. niniejszego Statutu. 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji
§  3

 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 12-tego miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek jest placówką jedno oddziałową, zlokalizowaną w budynku Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczna Kraina „ w Wydminach

 § 4

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

 1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
 4. wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,
 5. zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

§ 5

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:

 1. w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie;
 2. dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu;
 3. w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grupy żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy;
 4. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 • współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

  § 6

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. 

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Żłobkiem

 § 7

 Żłobkiem zarządza Dyrektor żłobka, do obowiązków którego należy:

 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka,
 2. zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka,
 3. ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków,
 4. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną,
 5. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
 6. opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,
 8. ustalenie ramowego rozkładu dnia,
 9. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 10. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,
 11. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 12. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,
 13. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.

§ 8

 Bieżącą działalnością finansową-księgową kieruje podmiot prowadzący Żłobek .

 ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka
§ 9

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 12 miesiąca życia do 3 roku życia.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora Żłobka.
 3. Żłobek sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.00.
 4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz  na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
 6. Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
 7. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
 • akceptacji takim, jakimi są,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 • §10
 1. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków. 
 • §11
 1.  Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a podmiotem prowadzącym reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka
 2. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.
 • §12
 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:
 • rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
 • rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 • umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła,
 • w zaleganiu w opłatach za pobyt dziecka w żłobku powyżej jednego miesiąca

ROZDZIAŁ V
Opłaty i zasady ustalenia odpłatności w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

 • §13
 1.   Za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku rodzice wnoszą opłaty.
 2. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty ustala podmiot prowadzący żłobek
 3. Podmiot prowadzący Żłobka określa wysokość  dziennej stawki żywieniowej oraz sposób ustalania miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.
 • §14 
 1. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, w ramach opłaty za wyżywienia zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w § 13 ust. 3 za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku.

 ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe
§ 15

 1. Akty dotyczące działalności żłobka, uchwalone przez organy działające w Żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej slonecznakraina.pl .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

                                                                                                         Podmiot prowadzący