Karta zgłoszenia  

Rok szkolny 2017/2018

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Słoneczna Kraina w Wydminach przy ul. Ełckiej 2B na całodzienny pobyt wraz z posiłkami. 

 D. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych przez przedszkole w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych (art.23 ust1 i 2 oraz art24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Po zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:

  • Regularnego uiszczania opłat za szkołę w wyznaczonym terminie
  • Przestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola
  • Podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
  • Przyprowadzania i odbierania dziecka z w godzinach pracy przedszkola.