Żłobek – Statut

STATUT

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

SŁONECZNA KRAINA W ŁĘGOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści „Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina w Łęgowie.
 2. Organem założycielskim żłobka jest: Sławomir Szymczak zam. Gdańsk ul. Jednorożca 28
 3. Siedziba Żłobka znajduje się na terenie Gminy Pruszcz Gdański w Łęgowie przy ul. Nowej 7

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
 4. niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji
§ 3

 1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek jest placówką jedno oddziałową, zlokalizowaną w budynku Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczna Kraina „ w Łęgowie

§ 4

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

 1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
 4. wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,
 5. zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.

§ 5

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:

 1. w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie;
 2. dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu;
 3. w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grupy żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy;
 4. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 • współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

§ 6

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Żłobkiem

§ 7

Żłobkiem zarządza Dyrektor żłobka, do obowiązków którego należy:

 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka,
 2. zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka,
 3. ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków,
 4. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną,
 5. reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,
 6. opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,
 8. ustalenie ramowego rozkładu dnia,
 9. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 10. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy,
 11. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 12. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,
 13. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.

§ 8

Bieżącą działalnością finansową-księgową kieruje organ prowadzący Żłobek .

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Żłobka
§ 9

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora Żłobka.
 3. Żłobek sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.00.
 4. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz  na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
 6. Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie miesięcznych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
 7. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
 • akceptacji takim, jakimi są,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 10

 1. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.

§ 11

 1. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a organem prowadzącym reprezentowanym przez Dyrektora Żłobka
 2. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.

§ 12

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:
 • rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
 • rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 • umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła,
 • w zaleganiu w opłatach za pobyt dziecka w żłobku powyżej jednego miesiąca

ROZDZIAŁ V
Opłaty
§ 13

 1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice, z którymi zawarta została umowa na świadczenie usługi opieki, uiszczają miesięczną opłatę stałą .
 2. Wysokość miesięcznej opłaty obowiązuje w danym roku w okresie od 1 września do 30 sierpnia roku następnego.
 3. Rodzice dodatkowo pokrywają koszty wyżywienia dziecka.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 14

 1. Akty dotyczące działalności żłobka, uchwalone przez organy działające w Żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony na stronie internetowej www.slonecznakraina.pl .
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

Organ prowadzący Żłobek

 

Sławomir Szymczak