EWALUACJA ZEWNĘTRZNA KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r.Nr. 256,poz.2572 z póź.zm) oraz & 9 ust.3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr.168, poz.1324 z późn.zm) Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło w naszej placówce w dniach 18.11.2014-24.11.2014   zewnętrzną ewaluację problemową w zakresie wymagań;

1.’Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci’

OCENA  A

2.’Dzieci są aktywne’

OCENA B

3.’Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji’

OCENA B

Uzyskanie wysokiej bardzo wysokiej oceny to efekt pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej , współpracy całego zespołu pracowników i szeroko zakrojonej współpracy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.